Entitat de Certificació

Mitjançant vinCAsign, l’Entitat de Certificació (EC) de Víntegris, proporcionem el servei d’emissió i gestió de certificats digitals per a organitzacions.

vinCAsign neix amb l’objectiu d’equiparar els serveis actuals de Víntegris a les prescripcions i nivells de seguretat que possibilita el Reglament (UE) Nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i als serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.

Si la vostra organització desitja ser subscriptora dels Serveis de certificació de Víntegris, us interessarà conèixer la informació dels següents apartats.

Tipus de Certificats

1. CERTIFICAT DE PERSONA FÍSICA VINCULADA

Marc legal

El certificat de persona física vinculada és un certificat qualificat d’acord amb l’article 28 i amb l’annexa I del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 32 de juliol del 2014 i emès complint les obligacions de la normativa tècnica identificada amb la referencia ETSI EN 319 411-2.

El funcionament d’aquest certificat juntament amb un dispositiu qualificat de creació de firma d’acord amb l’annexa II del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, produirà firmes electròniques qualificades. Aquest ús es realitza amb l’OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.1.1.

El funcionament d’aquest certificat en software produirà firmes electròniques avançades. Aquest ús es realitza amb l’OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.1.2.

Com sol·licitar el certificat

Les empreses, entitats o organitzacions que desitgin sol·licitar certificats de persona física per als seus empleats, socis, membres, i la resta d’usuaris vinculats amb les mateixes, poden posar-se en contacte amb vinCAsign a l’adreça info@vinCAsign.net o bé omplir aquest formulari.

2. CERTIFICAT DE PERSONA FÍSICA EMPLEAT PÚBLIC

Marc legal

El certificat de persona física empleat públic és un certificat qualificat d’acord amb l’article 28 i amb l’annexa I del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 32 de juliol del 2014 i emès complint les obligacions de la normativa tècnica identificada amb la referencia ETSI EN 319 411-2.

Aquests certificats s’emeten a empleats públics per a identificar-los com a persones al servei de l’administració pública, vinculant-los amb aquesta, complint els requisits establerts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la seva normativa de desenvolupament.

El funcionament d’aquest certificat juntament amb un dispositiu qualificat de creació de firma d’acord amb l’annexa II del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, produirà firmes electròniques qualificades. Aquest ús es realitza amb l’OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.4.1.

El funcionament d’aquest certificat en software produirà firmes electròniques avançades. Aquest ús es realitza amb l’OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.4.2.

Com sol·licitar el certificat

Les administracions publiques espanyoles que desitgin sol·licitar certificats de persona física empleat públic poden posar-se en contacte amb vinCAsign a l’adreça info@vinCAsign.net o bé omplir aquest formulari.

3. CERTIFICAT DE PERSONA FÍSICA REPRESENTANT

Marc legal

El certificat de persona física representant és un certificat qualificat d’acord amb l’article 28 i amb l’annexa I del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 32 de juliol del 2014 i emès complint les obligacions de la normativa tècnica identificada amb la referencia ETSI EN 319 411-2.

El funcionament d’aquest certificat juntament amb un dispositiu qualificat de creació de firma d’acord amb l’annexa II del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, produirà firmes electròniques qualificades. Aquest ús es realitza amb l’OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.2.1.

El funcionament d’aquest certificat en software produirà firmes electròniques avançades. Aquest ús es realitza amb l’OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.2.2.

Com sol·licitar el certificat

Las persones jurídiques que desitgin sol·licitar aquests certificats per als seus representants poden posar-se en contacte amb vinCAsign a l’adreça info@vinCAsign.net o bé omplir aquest formulari.

4. CERTIFICAT DE SEGELL ELECTRÒNIC D’ÒRGAN

Marc legal

El certificat de segell electrònic d’òrgan per a AAPP és un certificat qualificat d’acord amb l’article 28 i amb l’annexa I del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 32 de juliol del 2014 i emès complint Comentado [UdMO4]: Link a email: info@vinCAsign.net les obligacions de la normativa tècnica identificada amb la referencia ETSI EN 319 411-2.

Aquests certificats s’emeten per a la identificació i l’autenticació de l’exercici de la competència en l’actuació administrativa automatitzada d’acord amb l’article 42 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

El nivell alt correspon a una configuració de mecanismes de seguretat apropiada per al es aplicacions que requereixen de mesures addicionals, amb atenció a l’anàlisi de risc realitzat. Aquest ús es realitza amb l’ OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.5.1

El nivell mig correspon a una configuració de mecanismes de seguretat apropiada per la majoria d’aplicacions, amb atenció a l’anàlisi de risc realitzat. Aquest ús es realitza amb l’ OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.5.2

Com sol·licitar el certificat

Les administracions publiques espanyoles que desitgin sol·licitar certificats de persona física empleat públic poden posar-se en contacte amb vinCAsign a l’adreça info@vinCAsign.net o bé omplir aquest formulari.

5. CERTIFICAT DE SEGELL ELECTRÒNIC PER A EMPRESA

Marc legal

El certificat de segell electrònic d’empresa és un certificat qualificat d’acord amb l’article 28 i amb l’annexa I del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 32 de juliol del 2014 i emès complint les obligacions de la normativa tècnica identificada amb la referencia ETSI EN 319 411-2.

El funcionament d’aquest certificat juntament amb un dispositiu qualificat de creació de firma d’acord amb l’annexa II del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, produirà firmes electròniques qualificades. Aquest ús es realitza amb l’OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.6.1

El funcionament d’aquest certificat en software produirà firmes electròniques avançades. Aquest ús es realitza amb l’OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.6.2

Com sol·licitar el certificat

Les empreses, entitats o organitzacions que desitgin sol·licitar certificats de persona física per als seus empleats, socis, membres, i la resta d’usuaris vinculats amb les mateixes, poden posar-se en contacte amb vinCAsign a l’adreça info@vinCAsign.net o bé omplir aquest formulari.

6. CERTIFICAT DE SEGELL ELECTRÒNIC PER A IOT

Marc legal

El certificat de segell electrònic d’IoT és un certificat qualificat d’acord amb l’article 28 i amb l’annexa I del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 32 de juliol del 2014 i emès complint les obligacions de la normativa tècnica identificada amb la referencia ETSI EN 319 411-2.

Aquests certificats funcionen en software amb l’OID 1.3.6.1.4.1.47155.1.7.2 Garanteixen la identitat del subscriptor, de l’empresa o entitat inclosos en el certificat. El seu ús es restringeix en l’àmbit de la internet de les coses (IoT – Internet of Things).

Com sol·licitar el certificate

Les empreses, entitats o organitzacions que desitgin sol·licitar certificats de persona física per als seus empleats, socis, membres, i la resta d’usuaris vinculats amb les mateixes, poden posar-se en contacte amb vinCAsign a l’adreça info@vinCAsign.net o bé omplir aquest formulari.

Polítiques i Pràctiques de Certificació

Declaració de Pràctiques de Certificació

La Declaració de Pràctiques de Certificació (DPC) és un document obligatori previst per l’article 19 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, en el qual es manifesten les pràctiques aplicades per expedir els certificats.

A la DPC s’hi inclouen:

Les obligacions que vinCAsign es compromet a complir en relació amb la gestió de les dades de creació i verificació de signatura i dels certificats electrònics.

Les condicions que vinCAsign aplica a la sol·licitud, expedició, ús, suspensió i extinció de la vigència dels certificats.

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives, els perfils i els mecanismes d’informació sobre la vigència dels certificats emesos per vinCAsign.

1. DECLARACIÓ DE PRÀCTIQUES DE CERTIFICACIÓ

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (2.7) A PARTIR DE 18/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.6) A PARTIR DE 27/03/2018 HASTA 18/10/2018

HISTÒRIC VERSIÓ (2.4) A PARTIR DE 27/10/2017 HASTA 27/03/2018

HISTÒRIC VERSIÓ (2.2) A PARTIR DE 01/07/2017 HASTA 26/10/2017

HISTÒRIC VERSIÓ (2.1) ESBORRANY

HISTÒRIC VERSIÓ (1.1) A PARTIR DE 05/05/2016 HASTA 30/06/2017

HISTÒRIC VERSIÓ (1.0) HASTA 04/05/2016

2. PERFIL DE CERTIFICATS

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (2.2) A PARTIR DE 21/10/2017

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (1.0) HASTA 26/07/16

HISTÒRIC VERSIÓ (2.1) A PARTIR DE 01/07/2017

HISTÒRIC VERSIÓ (2.0) ESBORRANY

HISTÒRIC VERSIÓ (1.1) FROM 07/07/2016 UNTIL 30/06/2017

3. TEXT DIVULGATIU DEL SERVEI (PDS)

El text divulgatiu respon a les exigències i aspectes regulatoris relacionats amb la seva implementació en el consumidor, així com els requisits que s’indiquen a l’article 24.2 del Reglament (UE) Nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis.

PDS DEL CERTIFICAT DE PERSONA FÍSICA, EMÈS EN SOFTWARE

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/18

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.0) HASTA EL 20/10/18

HISTÒRIC VERSIÓ (1.0) HASTA 30/06/2017

PDS DEL CERTIFICAT DE PERSONA FÍSICA, EMÈS EN DSCF

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ 2.0) HASTA 20/10/2018

HISTÒRIC VERSIÓ (1.0) HASTA 30/06/2017

PDS DEL CERTIFICAT DE PERSONA FÍSICA REPRESENTANT, EMÈS EN SOFTWARE

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.0) HASTA 20/10/2018

HISTÒRIC VERSIÓ (1.0) HASTA 30/06/2017

PDS DEL CERTIFICAT DE PERSONA FÍSICA REPRESENTANT, EMÈS EN DSCF

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.0) HASTA 20/10/2018

HISTÒRIC VERSIÓ (1.0) HASTA 30/06/2017

PDS DEL CERTIFICAT DE PERSONA FÍSICA EMPLEAT PÚBLIC, NIVELL MITJÀ

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.0) HASTA 20/10/2018

HISTÒRIC VERSIÓ (1.0) HASTA 30/06/2017

PDS DEL CERTIFICAT DE PERSONA FÍSICA EMPLEAT PÚBLIC, NIVELL ALT

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.0) HASTA 20/10/2018

HISTÒRIC VERSIÓ (1.0) HASTA 30/06/2017

PDS DEL CERTIFICAT DE SEGELL ELECTRÒNIC D’ÒRGAN, NIVELL MITJÀ

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.0) HASTA 20/10/2018

HISTÒRIC VERSIÓ (1.0) HASTA 30/06/2017

PDS DEL CERTIFICAT DE SEGELL ELECTRÒNIC D’ÒRGAN, NIVELL ALT

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.0) HASTA 20/10/2018

HISTÒRIC VERSIÓ (1.0) HASTA 30/06/2017

PDS DEL CERTIFICAT DE SEGELL ELECTRÒNIC DE PERSONA JURÍDICA, EMÈS EN SOFTWARE

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2 A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.0) HASTA 20/10/2018

PDS DEL CERTIFICAT DE SEGELL ELECTRÒNIC DE PERSONA JURÍDICA, EMÈS EN DCCF

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.0) HASTA 20/10/2018

PDS DEL CERTIFICAT DE SEGELL DE IOT

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.0) HASTA 20/10/2018

PDS DEL CERTIFICAT DE PERSONA FÍSICA REPRESENTANT ESPJ, EMÈS EN SOFTWARE

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (2.1) HASTA 20/10/2018

PDS DEL CERTIFICADO DE PERSONA FÍSICA REPRESENTANT ESPJ, EMÈS EN DCCF

VERSIÓ ACTUAL

VERSIÓ ACTUAL (1r2) A PARTIR DE 20/10/2018

VERSIONS ANTERIORS

HISTÒRIC VERSIÓ (1.0) HASTA 20/10/2018

Serveis

SOL·LICITAR LA REVOCACIÓ D’UN CERTIFICAT

El signant (subjecte que disposa i fa servir el certificat digital) s’ha de dirigir a la seva empresa, entitat o corporació pública subscriptora per a sol·licitar la revocació del seu certificat digital vigent. A continuació, el subscriptor (empresa, entitat o corporació pública) haurà de demanar a vinCAsign la revocació del certificat escrivint a l’adreça info@vinCAsign.net  o ben completant el següent formulari.

VALIDACIÓ MITJANÇANT CRL

Les llistes de certificats revocats inclouen els números de sèrie de tots els certificats que vinCAsign ha revocat.

Les llistes es poden consultar a les adreces web següents:

VALIDACIÓ MITJANÇANT OCSP

El servei OCSP ofereix la informació sobre l’estat d’un certificat digital emès per vinCAsign d’acord amb la RFC 6960, indicant si el certificat consultat està actiu, suspès o revocat.

Aquest servei es troba en les adreces següents:

vinCAsign Global Authority   withdrawn

vinCAsign nebulaSUITE Authority   withdrawn

vinCAsign nebulaSUITE2 Authority

DESCÀRREGA DE CERTIFICAT ARREL

El certificat arrel de vinCAsign s’ha de descarregar des de la següent adreça web:

Per validar les descàrregues, les empremtes digitals dels certificats de jerarquia són:

vinCAsign Qualified Authority

SHA 1 f5 3c e2 20 b5 8a 08 b8 bb 9a 4d d3 f2 b9 08 8b 64 e5 c2 c6

Md5 413e0af833ffe384ba5d48b029787b60

vinCAsign nebulaSUITE2 Authority

SHA 1 0e 92 72 b3 cd a9 62 15 a8 ca 55 d7 82 2b 86 a2 7a 4e d4 66

Md5 1257a3471d26b41cb7aadd40175cc344

DESCÀRREGA DE CERTIFICATS DE PROVES

Els certificats de proves de vinCAsign es poden descarregar des de la següent adreça web:

ACCÉS AL REPOSITORI DE CERTIFICATS

Si voleu coneixer la validesa d’un certificat emès per vinCAsign heu d’accedir al repositori de certificats emesos a l’adreça:

La cerca es pot realitzar introduint l’adreça de correu electrònic. Un cop localitzat el certificat es podran visualitzar les dades o bé descarregar la seva clau pública.

Certificacions

Ajuda

Si necessita més informació o desitja realitzar una reclamació truca’ns al +34 93 432 90 98, escriu-nos a info@vinCAsign.net o bé omplir aquest formulari.

Formulari de Ajuda


¿Què desitja? (Requerit)

Sol·licitar un certificatRenovar un certificatSol·licitar informació / resoldre dubtesRevocar un certificatSuspendre un certificatQueixa o Reclamació

Nom i cognoms (Requerit)

Empresa (Requerit)

Email (Requerit)

Telèfon (Requerit)

Accepto rebre comunicacions de màrqueting per correu electrònic de Víntegris

Necessites més Informació?

Contacta'ns